Home Nieuws/weetjes
MTB & RACE BIKERS

ECHTE VRIENDEN DIE SAMEN HUN PASSIE DELEN, SAMEN DE UITDAGING AANGAAN OM HUN GRENZEN TE VERLEGGEN


ALS JE ALLES WAT HIERBOVEN BESCHREVEN STAAT EN JE VIND BIKEN ECHT IETS VOOR U, NEEM DAN SNEL CONTACT OP MET ONZE CLUB !

Neem contact op Reglement Bent U overtuigd ?

Het clubreglementIedereen die aansluit als lid bij de club “Lake Bikers” verklaart kennis te hebben genomen van het club reglement en zich daarnaar ook te schikken !

Deze regels proberen we na te streven maar een eventuele aanpassing is nooit uitgesloten natuurlijk.

Deze reglementen kunnen enkel worden gebruikt door de leden van de "Lake Bikers" gezien deze niet de verrijking van de leden nastreven en waarbij de tegoeden geen persoonlijke eigendom van de leden uitmaken. De leden van de "Lake Bikers" mogen geen recht hebben op recuperatie van de gedane inbrengen noch op een aandeel in de behaalde winsten, ook niet bij uittreding, uitsluiting of overlijden van een lid of bij de ontbinding van de club.


Onze club

De naam van de club luidt : Lake Bikers.


De vereniging werd opgericht op 01 januari 2013


Het secretariaat van de club is gevestigd in: Pastorijstraat 7 in 3540 Herk-de-Stad (België)


Onze visie

Het hoofddoel van onze club is actieve mountainbikers de mogelijkheid geven om in clubverband op een sportieve, veilige en kameraadschappelijke manier hun hobby te be-oefenen waarbij we het mountainbiken willen promoten


De goederen van de vereniging worden aangewend voor dit doel. De inkomsten van de club zullen worden gebruikt voor de uitbouw van de club eetfestijnen, merchandising, busreizen enz….Bij ontbinding van de club wordt het verkregen geld gebruikt om een allerlaatste aktiviteit te organiseren voor alle leden. Het bestuur zal beslissen waar en wanneer deze aktiviteit zal doorgaan.


Toertochten

Onderstaand is een aantal spelregels vermeld over het gezamenlijk rijden van de geselecteerde tochten.

Vervoer dient onderling te worden geregeld. Er is geen reiskostenregeling.


In onderling overleg wordt voorafgaande aan de tocht de snelheid bepaald; dit is mede afhankelijk van de deelnemers


De 5km regel. Het eerste gedeelte (5km) van de tocht wordt gezamenlijk gereden; daarna kunnen de snelle jongens hun eigen tempo bepalen (rekeninghoudend met vervoer terug). Dit alles in gezamenlijk overleg.


De tochten worden in clubkleding gereden; het dragen van een valhelm is verplicht.


Specifieke informatie over waar, wanneer en hoelaat er wordt gereden kan je volgen via het forum.


Nieuw lid

Onze club is aangesloten bij VWB (vlaamsewielrijdersbond).

 

Lidgeld Lake Bikers = 25 euro PER LID (dus 2 leden = 50 euro enz…)

VWB-bijdrage = 30 euro voor het hele gezin

 

Betalingsinformatie:

Lake Bikers

Argenta is BE07 9731 8583 5866

BIC: ARSPBE23

Mededeling: Lidgeld + namen / VWB-bijdrage
Via deze weg ben je dan ook verzekerd en vind je bovendien ook 4 maal per jaar het magazine “Vlaamse wielrijder & biker” in je bus.


Kandidaat nieuwe leden kunnen tot 4 “proefritten” meerijden om dan te beslissen of ze al of niet aansluiten. Nieuwe leden kunnen altijd inschrijven voor het lopende seizoen. Het seizoen loopt van begin van het jaar tot eind van het jaar.


De clubkledij is verkrijgbaar tegen 150 euro. Deze wordt gedragen bij iedere clubuitstap en dit als engagement naar onze sponsors toe. Elk aktief lid dat minstens 25 erkende ritten/jaar rijdt krijgt 50 euro terugbetaald van de club met een maximum van 150 euro over 3 jaar.


De clubkledij bestaat uit :


o Trui korte mouw


o Vest lange mouw


o Korte broek


o Lange broek


o Bodyvest met zakken


Aansprakelijkheid

De club noch het bestuur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade aan fietsen of ander materieel in het kader van de door hen georganiseerde clubactiviteiten of tijdens het vervoer met auto’s van personen, en eventueel ook de fietsen dmv fietsrek of aanhangwagen in het kader van een door de hen georganiseerde verplaatsingen. Chauffeurs voor het vervoer van personen en eventueel fietsen dmv een fietsrek of aanhangwagen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor bovengenoemde schadegevallen indien deze niet gedekt zijn door de door hun onderschreven verzekeringen (Familiale, Autoverzekering, …).


De club heeft een burgerlijke aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering onderschreven en is bijgevolg verzekerd tegen persoonlijke schade en schade aan derden. Wie een ongeval veroorzaakt door het niet naleven van de clubregels wordt uitgesloten voor verzekering en zal zelf aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van zijn gedrag. Wie de groep verlaat doet dit op eigen risico en is eveneens uitgesloten voor verzekering. De weg van en naar de club legt men af op eigen risico en is niet verzekerd. Een kopie van de verzekeringspolis zal aan elk clublid bezorgd worden.


Er wordt GEEN afval (verpakking van koekjes of drank, binnenbanden, pompjes, …) op de openbare weg gegooid.


Leden die door hun gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) de club schade berokkenen, zullen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden met mogelijke sancties tot gevolg.


Het bestuur

De club wordt momenteel bestuurd door 8 personen. De bestuursleden duiden dan onder elkaar de functies aan, indien later een functie vrijkomt kan een lid van de club zich kandidaat stellen op voorwaarde dat deze minstens 1 jaar lid is van de club. Of deze functie wordt toegekend, wordt beslist door de gewone meerderheid binnen het bestuur.


De huidige bestuurders worden voor onbepaalde tijd benoemd. Zij kunnen ten allen tijde ontslag nemen en zijn afzetbaar door beslissing van het bestuur door gewone meerderheid. Het bestaande bestuur kan nieuwe bestuurders toelaten indien de club grotere vormen aanneemt. Indien het aantal bestuurders door vrijwillig ontslag minder dan 5 bedraagt kan en mag er op zoek gegaan worden naar een nieuw bestuurslid.


Het bestuur vergadert op bijeenroeping of één keer per maand, bij problemen, of op verzoek van één van de bestuursleden.


Bij elke vergadering kan een kasverslag gevraagd worden gestaafd met uittreksels van de bank en of beschikbaar cash geld.


De club wordt in alle handelingen en betrekkingen in of buiten rechte geldig vertegenwoordigd door minstens 4 bestuursleden.


Het bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen echter uitbreiden.


Het beheer van de website verbonden aan de club is toevertrouwd aan een persoon in samenspraak met het bestuur al dan niet een webmaster. De bestuursleden hebben recht de codes te kennen die toegang verschaffen tot de website en het recht er wijzigingen op aan te brengen. Het auteursrecht en de copyright blijft ten allen tijde eigendom van de club en niet van de webmaster.


Het bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden. Het beheer van de tegoeden van de club aangehouden bij een financiële instelling vereist twee handtekeningen. Kunnen geldig tekenen: Jo Flemings en Raf Carpentero


De geldig namens de vereniging aangegane verbintenissen verbinden alle bestuurders.


Algemene vergadering

De club wordt momenteel bestuurd door 8 personen. De bestuursleden duiden dan onder elkaar de functies aan, indien later een functie vrijkomt kan een lid van de club zich kandidaat stellen op voorwaarde dat deze minstens 1 jaar lid is van de club. Of deze functie wordt toegekend, wordt beslist door de gewone meerderheid binnen het bestuur.


De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Elk lid beschikt over 1 stem. Geen enkel lid van de club kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Uitzondering wordt gemaakt voor leden van het bestuur: door schriftelijke volmacht kan men zich door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen.


De algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging dat eist of wanneer de helft van de van de leden hierom verzoeken.


De oproepingen tot de algemene vergaderingen worden verspreid via e mail en of sms, elk lid kan vooraf agenda punten opgeven om behandeld te worden. Zo niet kan er tijdens de rondvraag aan het einde enkel een vraag gesteld worden van algemeen belang, maar men kan geen stemming afdwingen over de beslissing hier op. Doch deze zal plaatshebben minstens 1x per jaar.


Van elke vergadering worden verslagen en notities gemaakt, die zullen worden verstuurd via email naar alle leden van de club.


De besluiten worden genomen bij meerderheid van het bestuur.


Een wijziging van het regelement kan voorgelegd worden door 2/3 van de meerderheid van de leden aanwezig. Indien dit getal niet wordt bereikt wordt de wijziging afgewezen.


Tot wijziging van het doel van de club kan slechts met eenparigheid van alle bestuursleden worden besloten.


Voor de beslissing van de ontbinding van de club en de bepaling van de bestemming van de goederen gelden de regels: de goederen van de club moeten worden bestemd tot een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mogen niet worden uitgekeerd aan leden.


Home Nieuws/weetjes Weekend Trips Over ons info leden Sponsors Wij organiseren Waar naartoe ? Contact